Detachering

Hierna wordt beschreven hoe de detachering van Poolse medewerkers verloopt.

Werkwijze | Offerte en tarieven | Overeenkomst | Wat neemt Jopper van u over! |Huisvesting, vervoer en sociale begeleiding | Selectie | Eerste werkdag | Begeleiding tijdens detachering | Poolse werkkracht in uw bedrijf

werkwijze

Kenmerkend voor ons bedrijf is de deels Poolse, en deels Nederlandse directie die het beste van twee werelden weet te verenigen. Het resultaat is een krachtige en doeltreffende dienstverlening die gebaseerd is op kennis van zaken, goed luisteren, en meedenkend- en probleemoplossend vermogen.

Enerzijds staan we in contact met de Nederlandse opdrachtgever, anderzijds met de Poolse werknemers. Dankzij onze ervaring hebben wij snel inzicht in de vraag en kunnen wij de passende man/vrouw voor die vacature vinden.

Het Poolse deel van ons bedrijf (directielid en stafmedewerkers) onderhoudt wekelijks contact met ons Pools personeel. Dit geeft hen steun en vertrouwen en resulteert in tevreden werknemers. Het is deze persoonlijke benadering die ervoor zorgt dat Polen graag voor en met Jopper werken. Een soepel verlopende communicatie tussen alle betrokkenen achten wij voor onze bedrijfsvoering dermate belangrijk dat de directie altijd bereikbaar wil zijn, ook buiten de reguliere werktijden.

Offerte en tarieven

Allereerst inventariseren wij samen met u uw personeelsbehoefte en maken we een inschatting van uw specifieke omstandigheden. Uw personeelsvraag bevat zowel een kwalitatieve als een kwantitatieve component. Wat wordt er van de Poolse werknemers verlangd? Hoe verlopen de bedrijfsprocessen waarin zij moeten functioneren? Zijn er bijzondere omstandigheden en eisen waarmee rekening gehouden moet worden? Deze informatie is nodig om de juiste medewerkers te kunnen selecteren. Daarnaast maken we heldere afspraken over de omvang van uw tijdelijke personeelsvraag: met andere woorden: hoeveel mensen heeft u nodig en hoe lang?

Zodra deze informatie goed in beeld is, brengen we een schriftelijke offerte uit.

Uiteraard kunnen wij u in een eerste (eventueel telefonisch) contact al een vrij nauwkeurige prijsindicatie geven.

Wij werken meestal met een “all-in” tarief, dat wil zeggen dat alle bijkomende kosten in principe zijn inbegrepen zoals overuren, huisvesting en vervoer. Het salaris is conform de uitzend-CAO (ABU) en is dus inclusief vakantiegeld en vakantiedagen.

Overeenkomst

De relatie tussen de opdrachtgever en Jopper BV wordt vastgelegd in een detacheringsovereenkomst. Met een detacheringscontract heeft u nauwelijks verplichtingen, deze neemt Jopper BV namelijk zoveel mogelijk van u over. Helemaal vrijblijvend is het natuurlijk niet. We verwachten wel “goed koopmanschap”, een goede voorlichting over (veilige) werkomstandigheden voor de Poolse werknemers en een goede communicatie over uw planning. En uiteraard tijdige betaling van onze factuur !

Verder is het voor uw beeldvorming van belang te beseffen dat Poolse medewerkers graag veel werken: zet ze dus veel in, ook voor overwerk! De invulling van uw personeelsvraag verloopt vlotter wanneer wij de Poolse flexkrachten minimaal 40 uur per week kunnen aanbieden. Het blijft echter flexarbeid en bij vraaguitval kunt u altijd en direct van ons personeel af!

Wat neemt Jopper van u over!

Jopper BV treedt op als werkgever van de gedetacheerde Poolse werknemers. Dat betekent dat:

 • de werknemer bij Jopper op de loonlijst staat
 • u geen werkgeversverplichtingen heeft
 • u personeel naar behoefte kunt inzetten
 • Jopper identiteitspapieren controleert en kopieën aan u ter beschikking geeft
 • uw aansprakelijkheid bij ziekte van het gedetacheerde personeel beperkt is
 • Jopper de eerstedagmelding verzorgt
 • Jopper eventuele ziek- en betermeldingen bij de arbodienst verricht Jopper het weekloon vooruitbetaalt
 • Jopper een G-rekening biedt (geblokkeerde rekening) voor de afdracht van premie-, loon- en omzetbelasting.
 • de loonadministratie verzorgt, inclusief loonstroken en jaaropgaaf
 • Jopper het personeel begeleidt
 • Jopper niet-functionerende werknemers vervangt
 • Jopper hand- en spandiensten verricht voor haar personeel bij hun verblijf in een voor hen vreemd land
 • Jopper het voorschot vooruitbetaald

Huisvesting, vervoer en sociale begeleiding

Naast de wettelijke verplichtingen waaraan Jopper als detacheerder moet voldoen, zorgt Jopper voor:

huisvesting
Jopper zorgt ervoor dat de medewerkers adequaat worden gehuisvest. Wij stellen eengezinswoningen ter beschikking die voorzien zijn van de standaard faciliteiten. Alles is schoon en goed functionerend. Niet meer dan twee personen worden per slaapkamer ingekwartierd. Standaard worden ook de buren door ons geïnformeerd over de komst van de Polen.

Wij bezoeken onze huizen wekelijks. In het geval van een bestendige relatie met een opdrachtgever organiseren wij de huisvesting in de directe omgeving van onze klant, zodat deze het personeel echt flexibel kan inzetten en ter vermijding van file-leed.

vervoer
Het vervoer van de medewerkers gebeurt conform de verkeersveiligheidseisen door ons eigen personeel of er wordt een chauffeur ingehuurd. Op deze wijze doen wij alles wat binnen ons vermogen ligt om ervoor te zorgen dat de Poolse medewerkers op tijd op het werk verschijnen.

sociale begeleiding
Het is van belang dat de Polen zich welkom voelen in Nederland zodat zij gemakkelijk integreren en fit en gemotiveerd voor u aan de slag kunnen. Hieraan dragen wij een steentje bij. Onze persoonlijke betrokkenheid bij de Poolse cultuur en de aandacht die wij ook in privétijd hebben voor de Poolse werknemers werkt als olie tussen de raderen.

Selectie

Als detacheerder zijn we al 20 jaar actief, maar onze ervaring met het wervings- en selectieproces van Poolse arbeidskrachten dateert reeds van negen jaar geleden. Een goede match tussen vraag en aanbod begint met een goede inventarisatie van de kwalificaties waaraan de medewerker moet voldoen. Jopper beschikt over een uitgebreid Pools netwerk dat wordt onderhouden door ons Pools directielid. Dit bestaat uit vele “ambassadeurs”: medewerkers of oud-medewerkers die relaties graag naar ons verwijzen. Daarnaast werven wij actief via regionale en lokale dag- en huis-aan-huisbladen. Bovendien wordt onze website actief gebruikt door potentiële werknemers uit Polen om zich aan te melden.

De vereiste kwalificaties worden schriftelijk vastgelegd en als uitgangspunt genomen voor de vacaturebeschrijving en selectiegesprekken.

Normaal gesproken zijn wij in staat om binnen twee weken aan de behoefte aan tijdelijke arbeidskrachten te voorzien.

Eerste werkdag

De eerste werkdag zijn wij zelf aanwezig om de nieuwe medewerkers te begeleiden en wegwijs te maken in uw bedrijf zodat een vlotte inpassing in het werkritme is gegarandeerd.

Meestal betekent dit dat de volgende zaken worden uitgelegd:

 • de werkzaamheden zelf
 • de werktijden en pauzes
 • veiligheidsaspecten
 • gebruik faciliteiten ter plaatse
 • administratie, tijdschrijfformulieren, e.d.

Begeleiding tijdens detachering

Jopper zorgt voor begeleiding tijdens de detacheringsperiode. Dit gebeurt zowel actief als passief en zowel richting opdrachtgever als richting Poolse werknemer. Wij spreken met u af met welke frequentie door ons contact wordt onderhouden. Normaal gesproken is het contact gedurende de eerste dagen wat intensiever dan later in de contractperiode.

Er is vanuit onze centrale vestiging wekelijks contact met al onze Poolse werknemers. Wij hechten er belang aan de vinger aan de pols te houden. Jopper helpt de Polen bij praktische zaken tijdens hun verblijf in Nederland. Niet alleen met huisvesting, belastingskwesties, ziekte, vakantieperikelen, en dergelijke, maar ook met eventuele contacten met de Nederlandse autoriteiten.

Poolse werkkracht in uw bedrijf

U zult zich ongetwijfeld afvragen hoe dat nou in de praktijk zal uitpakken die “vreemde” werknemers bij u in het bedrijf. Wij weten inmiddels dat u aangenaam verrast zult zijn. U zult merken dat Poolse medewerkers prettig in de omgang zijn, zich correct gedragen en enorm gemotiveerd zijn om veel en hard te werken. Dat betekent dat de werkweek voor een Poolse werkkracht bij voorkeur uit minimaal 40 uur bestaat en dat overwerk geen probleem is. Ook inzet tijdens piekperioden zoals dat het geval is voor sommige bedrijven tijdens de kerstdagen en de jaarwisseling, is mits tijdig aangekaart, geen probleem.
Het is van belang stil te staan bij het feit dat communicatie binnen het bedrijf soms wel en soms minder belangrijk is. Hoe hiermee moet worden omgegaan is altijd een punt van bespreking tussen opdrachtgever en Jopper BV